Όργανα του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4485/04.08.2017, είναι η Συνέλευση του Τμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Τμήματος. 

Πρόεδρος του Τμήματος, με θητεία έως 31.08.2023, είναι ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο κ. Βασίλειος Λιόρδος , Αναπληρωτής Καθηγητής.