Στο Τμήμα μας λειτουργούν με επιτυχία τέσσερα (4) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

(ι) Άνθρωπος και Νερό

(ιι) Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου, Διιδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (Έχει ανασταλεί)

(ιιι) Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, Διιδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία

(iv) Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή (ερευνητικού χαρακτήρα)

(v) Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή (Διιδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)